Skip to main content
De Boerderijwinkel is gesloten | online shop 24/7 geopend

Privacy verklaring

Inleiding; toepasselijkheid

Dit is het privacystatement van  Maatschap Tupker,  h.o.d.n. Hoeve Ravenstein, gevestigd te Baarn aan het adres Groeneveld 3, 3744 ML Baarn.
(hierna te noemen: Hoeve Ravenstein ) www.hoeveravenstein.nl

Dit privacystatement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens, die aan ons in het kader van onze bedrijfsvoering worden verstrekt.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en/of relaties en nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens in acht.

Hoeve Ravenstein verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoeve Ravenstein is verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Hoeve Ravenstein bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke wijze.

In dit privacy statement wordt uiteengezet en toegelicht welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE VAN U

Hoeve Ravenstein verzamelt en verwerkt slechts de persoonsgegevens die direct of indirect aan ons bekend worden gemaakt in het kader van het oriënteren op dan wel afnemen van onze producten of diensten dan wel het aanmaken en gebruiken van een account, het bezoek van onze website, het inschrijven voor nieuwsbrieven, dan wel – indien en voor zover op enig moment aan de orde – het gebruik van een van onze apps.
Een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u (mogelijk) verwerken zijn:

  • Naam en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Interessegebieden van gebruikers (gebruikersprofiel)
  • Betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens
  • Bezoekgegevens van onze website, zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken?

Er worden door Hoeve Ravenstein geen bijzondere of gevoelige gegevens verzameld, zoals leeftijd, personeelsgegevens, ras, BSN-nummer, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, strafrechtelijk verleden, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakvereniging, etc.

WAT ZIJN DE DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

Hoeve Ravenstein verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen:

  • Met u contact te onderhouden, teneinde onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om onze producten (digitaal en/of in print) aan u te kunnen zenden en te leveren
  • Ten behoeve van het verzenden van onze e-mailnieuwsbrieven
  • Voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze websites te verbeteren en eventueel het aanbod van onze diensten optimaal af te stemmen op uw voorkeuren
  • Ten behoeve van het afhandelen van de financiële relatie tussen u en ons
  • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

De primaire grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het gegeven dat verstrekking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie tussen u en ons, in het bijzonder ten behoeve van  de koop/verkoop en levering van producten uit de boerderijwinkel, verkoop en levering van geschenkpakketten en vleespakketten en daaraan gerelateerde diensten (zie www.hoeveravenstein.nl)

Tevens geldt als relevante grondslag  het gegeven dat het verstrekken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons  in het kader van onze bedrijfsactiviteiten.

Tenslotte kan op ons in voorkomende gevallen een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Indien u op enigerlei wijze (via onze website dan wel anderszins) expliciet akkoord bent gegaan met dit privacystatement, hebt u expliciet toestemming gegeven conform de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doelen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, echter indien wij niet meer kunnen beschikken over de door u verstrekte persoonsgegevens, is het mogelijk dat wij onze dienstverlening, zoals met u overeengekomen, niet adequaat kunnen uitvoeren.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Hoeve Ravenstein verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u of uw werkgever sluiten, dan wel indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust.

Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Als Verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Buiten bovenstaande situaties, verstrekken wij uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden, na uw uitdrukkelijke toestemming.

GEBRUIK VOOR COMMERCIËLE DOELEINDEN?

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, zonder dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Uw persoonsgegevens kunnen desgewenst wel door ons worden gebruikt voor marktonderzoek en optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat verband geanonimiseerd en zijn niet meer tot u herleidbaar.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Hoeve Ravenstein neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over gelegenheden, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat in dat soort gevallen om besluiten, die worden genomen door computersystemen of –programma’s, zonder dat daar een mensenhand aan te pas komt.

BEWAARTERMIJN VAN UW VERSTERKTE PERSOONSGEGEVENS

Hoeve Ravenstein bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om de hierboven omschreven doeleinden van verwerking te realiseren, zijnde de doeleinden waarvoor uw gegevens worden en zijn verzameld en beschikbaar zijn gemaakt aan onze organisatie.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Hoeve Ravenstein draagt zorg voor passende, technische en organisatorische maatregelen binnen haar organisatie om uw persoonsgegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies, of enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatig gebruik of verwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
Indien u van mening bent of de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of worden, dan wel er sprake zou zijn van aanwijzingen van misbruik, kunt u contact opnemen met: info@hoeveravenstein.nl .

COOKIES

Hoeve Ravenstein maakt gebruikt van navolgende cookies: functionele cookies, tracking cookies en Google Analytics. https://hoeveravenstein.nl/cookie-verklaring/

Indien u nadere informatie wenst omtrent inhoud en gevolg van genoemd gebruik van cookies, kunt u contact opnemen met info@hoeveravenstein.nl .

Bij uw eerste bezoek aan de website van Hoeve Ravenstein wordt u geïnformeerd over betreffende cookies en wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor genoemde cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen van de instellingen van uw browser verwijderen.
Voor een toelichting: https://veiliginternet.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

UW RECHTEN (INZIEN, CORRIGEREN, VERWIJDEREN)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’), indien wij over digitale persoonsgegevens van u beschikken, die wij of met uw toestemming verwerken, dan wel verwerken om een overeenkomst die wij met u gesloten hebben uit te voeren. Het gevolg van een dergelijk verzoek van uw kant is dat de digitale persoonsgegevens, die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, worden verstuurd.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan: info@hoeveravenstein.nl  (e-mailadres).
Teneinde er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
NB: advies: maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Hoeve Ravenstein reageert na een dergelijk verzoek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.
Hoeve Ravenstein wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACT MET ONS?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via: info@hoeveravenstein.nl